Salgsbetingelser

Partene

Selger: Nettbutikken Mindshop.no v/ Growth2Goal AS, org. nr.: 918 124 500 (eier av domenet Mindshop.no)

Kontaktadresse: Ryllikveien 68, 9102 Kvaløya, Norge.

E-post: lars@mindshop.no

Organisasjonsnummer: 918 124 500

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Bestilling

Når kjøper har fullført bestillingen sendes ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse. I bekreftelsen finner kjøper informasjon om produkt(er), pris, betalingsmetode og leveringsadresse.

Hvis det er noen feil i ordrebekreftelsen skal kjøper ta kontakt med selger.

Levering

Selgers standard leveransetid er samme dag på alle affiliate produkter. Når det gjelder "Thinking into results" tilbys denne innen 1-2 dager med utgangspunkt i tid på døgnet programmet bestilles og betales.

Ved forsinket leveranse, (uten at selger har opplyst om lengre leveransetid) kan kjøper ta kontakt.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, er i amerikanske doller (USD) og inkluderer merverdiavgift og frakt.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive produkt(er) og leveringskostnad gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

Undersøkelse av produktet

Når kjøperen mottar produktet, anbefales det at vedkommende i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av produktet etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere produktet til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at produktet er mottatt.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig.

Ved bruk av angreretten må produktet leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar produktet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet.

Mangel ved produktet – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved produktet må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 måneder fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom produktet eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom produktet har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende produkt. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.

Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle. Selgeren kan kun innhente kjøperens personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger eller hvis han eller hun ønsker at selgeren sletter eller endrer personopplysningene.

Betaling

Kjøpesummen kan etter kjøpers eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard), Vipps eller betalingsløsningen Apple Pay.

Forbehold

Selger reserverer seg for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.